Ventilatorska stanica RL Lubnica

U okviru investicionog projekta rekonstrukcije ventilatorske stanice u RL Lubnici, Hertz Automatika je kao podizvođač firme Delta Air Engineering iz Beograda izvršila isporuku, montažu, puštanje u rad elektro opreme i ugradnju SCADA sistema za daljinsko upravljanje radom ventilatorskog postrojenja.

Sistem ventilacije se satoji od centralnog aksijalnog ventilatora snage 75 kW, koji se pogoni preko frekventnog regulatora i upravlja preko PLC kontrolera. Upravljanje se vrši preko zadatih parametara, količine vazduha u jami. Na izlazu iz jame u ventilacionoj cevi, vrše se merenja statičkog pritiska, depresije, dinamičkog pritiska, brzine proticanja vazduha. Pored ovih merenja, na samom motoru ventilatora postavljene su temperaturne sonde za merenje temperature namotaja motora i temperature ležaja. Parametri rada ventilacije i izmerene veličine se prate i pamte na PC računaru u comandno kontrolnom centru na kome je instalirana SCADA. Daljinska komunikacija ostvarena je optičkom mrežom.

 

nazad na Reference