Ispitne stanice za testiranje pumpi za vodu

Hertz Automatika svojim korisnicima nudi projektovanje, izradu i montažu automatizovanih ispitnih stanica za funkcionalno ispitivanje fizičkih karakteristika pumpi. Ispitne stanice se projektuju prema  standardima o ispitivanju pumpi SRPS EN ISO 9906:2013

Ispitne stanice se izrađuju prema zahtevu kupca, namenski, za određenu vrstu pumpe ili za ispitivanja više vrsta i tipova pumpi (univerzalne ispitne stanice). Sve ispitne stanice se isporučuju sa hidro mašinskom opremom, pultom za upravljanje (elektro razvodnim ormanom), mernom i regulacionom opremom, računarom za prikupljanje, obradu i prikaz izmerenih podataka.

Primena ispitnih stanica za ispitivanje pumpi
Ispitne stanice, Hertz Automatike, mogu da se primene za funkcionalno ispitivanje razčičitih vrsta i tipova centrifugalnih, poluaksijalnih i aksijalnih pumpi. Ispitne stanice se izrađuju namenski za određeni tip pumpe (cirkulaciona, jednostepena, višestepena horizontalna i vertikalna, fekalna, utopna bunarska itd) ili univerzalne za ispitivanje više tipova pumpi. Ispitne stanice se mogu izraditi i za ispitivanje vedeg broja pumpi (2, 3, 4), koje su namenjene za redni ili paralelni rad.
Osnovna namena ispitnih stanica je utvrđivanje stvarnih karakteristika novo proizvedenih ili servisiranih pumpi.

Veličina i opremljenost ispitnih stanica

Gabaritne dimezije ispitnih stanica zavise od broja, veličine i tipa pumpi koje se ispituju, kao i od vrste merno regulacione opreme koja se ugrađuje u ispitnoj stanici. Stoga ispitne stanice mogu biti malih dimenzija, mobilnog tipa, veličine jednog ispitnog stola (npr. VxŠxD 1500x1500x1000 mm) ili većih dimenzija, fiksne ispitne stanice, koje se ugrađuju u posebno pripremljene ispitno merne labaratorije.

Ispitne stanice se opremaju hidromašinskom opremom (rezervoarima, cevovodima, ventilima, raznim priključcima za povezivanje pumpe i merne opreme), komandnim pultom (sa elektro energetskom opremom, signalnim i komandnim tasterima, PLC kontrolerom, Displejom, frekventnim regulatorom – opciono), mernom opremom (digitalni merač protoka, transmiter apsolutnog pritiska, transmiter diferencijalnog pritiska, temperaturna Pt100 sonda, merač nivoa, glicerinski manometar, stroboskop itd), regulacionom opremom (elektromotorni ventili) i PC računar za prikupljanje, obradu i prikaz izmerenih podataka sa excel dodatkom ili SCADA aplikacijom.

Ispitivanje pumpe

Na ispitnim stanicama vrši se ispitivanje pumpe u zatvorenom sistemu strujanja fluida, a ispitni štand može da bude otvoren ili zatvoren – pod nadpritiskom. Radni fluid za ispitivanje je čista hladna voda. Ispitivanje se vrši pod uslovima sličnim eksplatacionim, pri garantovanim vrednostima:

 1. Ukupni napor pumpe HG, pri određenom zapreminskom protoku QVG ili obrnuto, zapreminski protok QVG pri određenom naporu pumpe HG
 2. Pogonska snaga pumpe ili stepen korisnosti pumpe ili agregata motora pumpe u garantovanoj tački QVGHG
 3. Neto pozitivna usisna visina NPSH pumpe pri određenom protoku QVG
 4. I druge tačke krive QVGHG koje su određene garantovanim naporom pri smanjenju i povećavanju protoka

Ispitna stanica je opremljena komandnim pultom i računarom za čitanje i automatsku obradu izmerenih podataka. Kako su regulacioni ventili sa elektromotornim pogonom to je moguće potpuno automatsko ispitivanje pumpe osim montaže i demontaže pumpe koja se vrši manuelno. Moguce je i vizuelno čitanje i manuelno beleženje rezultata merenja.

 • p [Pa]      – Izmereni pritisak u cevovodu
 • Q [m³/s] – Izmereni protok
 • H [m]      – Napor pumpe
 • P [W]      – Snaga pumpe
 • PH[W]     – Hidraulička snaga pumpe
 • PEL[W]     – Ulazna snaga el. motora                   
 • ηEL [%]     – Stepen korisnosti elektro motora  
 • η [%]       – Stepen korisnog dejstva pumpe
 • I [A]         – Struja motora pumpe                                       
 • f [Hz]       – Frekvenca                                                                                                                          
 • n [o/min] – Broj obrtaja motora
 • T [ºC]      – Temperatura vode

Ispitivanje kavitacije
Ispitivanje kavitacije je mogude na specijalno projektovanim ispitnimj stanicamai (na zahtev kupca). Postoje dva načina ispitivanja kavitacije, a to su:
a) Proveravanje da li pumpa radi zadovoljavajude u pogledu kavitacije pri garantovanim vrednostima protoka i neto pozitivne visine NPSH
b) Proveravanje kavitacije smanjenjem vrednosti NPSH sve dok se ne utvrdi uticaj kavitacije na karakteristike pumpe (podešavanje temperature vode ili promena protoka na usisu pumpe)

Izveštaj o ispitivanju

Nakon obavljenog ispitivanja pumpi, rezultati se beleže u računar i formira se izveštaj o ispitivanju. Izveštaj je moguće čuvati u elektronskom formatu ili štampati na papiru. Izveštaj o ispitivanju sadrži:

 1. Mesto i datum ispitivanja
 2. Naziv, sedište i osnovni podaci o firmi
 3. Proizvođač pumpe, tip pumpe, serijski broj, datum proizvodnje, prečnik i širina radnog kola, usisni i potisni priključak pumpe
 4. Garantovane karakteristike i uslovi ispitivanja
 5. Vrsta i pogon pumpe (snaga i nominalna struja el. motora)
 6. Opis postupka i mernih instrumenta koji su primenjen uključujući i podatke o baždarenju
 7. Vrednosti dobijene očitavanjem
 8. Izračunavanje rezultata ispitivanja (crtanje krive karakteristika pumpe)
 9. Upoređenje rezultata ispitivanja sa garantovanim vrednostima
 10. Zaključak o tome da li pumpa ostvaruje, delimično ostvaruje ili ne ostvaruje garantovane vrednosti

Ograničenja
Ispitne stanice se projektuju i izraðuju za ispitivanje:
monofaznih pumpi 1x230V 50Hz, max. snage P= 4kW
trofaznih pumpi 3x400V 50Hz, max. snage P= 110kW
Nazivni preènik prikljuèka: DN. 150 mm,
Protok: Q. 150 m3/h,
Nazivni pritisak: PN.16 bar
Na osnovu potreba i zahtev kupca mogude je isprojektovati i izraditi specijalne ispitne stanica vedih gabarita.

 

Podaci za naručivanje

Naručivanje ispitne stanice se vrši na osnovu potrebe i zahteva kupca. Kupci svoj zahtev mogu dostaviti na e-mail: office@hza.rs.

U zahtevu treba navesti: osnovne podatke o firmi (Naziv, adresa, PIB, tel, e-mail, kontakt osobu), i ukratko opisati namenu i vrstu ženjenog ispitivanja, kao i osnovne podatke o pumpi.

Sve ostale tehničke detalje, definisanje projektnog zadatka, projektovanje izvođenje radova, kupac, direktno dogovora sa našim timom mašinskih i elektro inženjera. Okvirno vreme za projektovanje i izradu ispitnih stanica je od 4 do 6 nedelje.

Hertz Automatika je na usluzi svojim kupcima 24/7.