Tehnička dokumentacija

Hertz Automatika d.o.o. za potrebe svojih kupaca izrađuje tehničku dokumentaciju u formi idejnih, glavnih i izvođačkih projekata. Tehničku dokumentaciju izrađuju licencirani inženjeri, projektanti i saradnici. Tehnička dokumentacija pre isporuke krajnjem kupcu prolazi internu kontrolu i overu, i ona pre svega mora bit sistematična, jasna, jednostavna, celovita i kvalitetna. U zavisnosti o forme projekta, zavisi i sadržaj tehničke dokumentacije.

Tenička dokumentacija sadrži:

  • opštu dokumentaciju;
  • projektni zadatak;
  • podloge za izradu tehničke dokumentacije;
  • tekstualnu dokumentaciju;
  • numeričku dokumentaciju;
  • grafičku dokumentaciju.

Tehnička dokumentacija, pored Zakonom propisane sadržine, zavisno od vrste, namene, karakteristika objekta i projektnog zadatka sadrži i prateće analize i studije.